Uredba Komisije (EU) 2019/977 оd 13. lipnja 2019. o izmjeni priloga II. i IV. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za aklonifen, Beauveria bassiana soj PPRI 5339, Clonostachys rosea soj J1446, fenpirazamin, mefentriflukonazol i penkonazol u ili na određenim proizvodima (Tekst značajan za EGP.)