Komisjoni määrus (EL) 2019/977, 13. juuni 2019, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja IV lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate aklonifeeni, Beauveria bassiana tüve PPRI 5339, Clonostachys rosea tüve J1446, fenpürasamiini, mefentriflukonasooli ja penkonasooli jääkide piirnormidega (EMPs kohaldatav tekst)