Регламент (ЕС) 2019/977 на Комисията от 13 юни 2019 година за изменение на приложения II и IV към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от аклонифен, Beauveria bassiana щам PPRI 5339, Clonostachys rosea щам J1446, фенпиразамин, мефентрифлуконазол и пенконазол във или върху определени продукти (Текст от значение за ЕИП.)