Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1414/2005 της Επιτροπής, της 26ης Αυγούστου 2005, όσον αφορά την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής για το σκόρδο που εισάγεται στο πλαίσιο της αυτόνομης δασμολογικής ποσόστωσης που άνοιξε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1320/2005