Υπόθεση T-688/18: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 5ης Μαρτίου 2020 — Exploitatiemaatschappij De Berghaaf κατά EUIPO — Brigade Electronics Group (CORNEREYE) («Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Διαδικασία ανακοπής – Αίτηση καταχωρίσεως λεκτικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης CORNEREYE – Προγενέστερο λεκτικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης BACKEYE – Σχετικός λόγος απαραδέκτου – Κίνδυνος συγχύσεως – Αυξημένος διακριτικός χαρακτήρας του προγενέστερου σήματος κτηθέντος διά της χρήσεως – Αποδεικτικά στοιχεία – Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001 – Αυτεπάγγελτος έλεγχος των πραγματικών περιστατικών – Άρθρο 95, παράγραφος 1, του κανονισμού 2017/1001»)