Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 741/83 της Επιτροπής της 30ής Μαρτίου 1983 περί καθορισμού των ποσοστών των επιστροφών που εφαρμόζονται από την 1η Απριλίου 1983 σε ορισμένα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης που εξάγονται υπό μορφή εμπυρευμάτων που δεν αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ της συνθήκης