Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1733 της Επιτροπής της 19ης Νοεμβρίου 2020 για τον καθορισμό των όγκων ενεργοποίησης για τα έτη 2021 και 2022 με σκοπό την ενδεχόμενη επιβολή πρόσθετων εισαγωγικών δασμών για ορισμένα οπωροκηπευτικά