Sklep št. 2/2020 Odbora Skupnost-Švica za kopenski promet z dne 11. decembra 2020 o spremembi Priloge 1 k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o cestnem in železniškem prevozu blaga in potnikov ter Sklepa št. 2/2019 Odbora o začasnih ukrepih za ohranitev nemotenega železniškega prometa med Švico in Evropsko unijo [2021/35]