Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.9579 — ENI / HitecVision / Norwegian Upstream Assets of ExxonMobil) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2019/C 395/01