Rozhodnutie Komisie z 26. júla 2000 podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES o primeranej ochrane osobných údajov poskytovaných vo Švajčiarsku (oznámené pod číslom dokumentu C(2000) 2304)(2000/518/ES)Text s významom pre EHP.