Komisjoni otsus, 26. juuli 2000, isikuandmete piisava kaitse kohta Šveitsis vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 95/46/EÜ (teatavaks tehtud numbri K(2000) 2304 all)EMPs kohaldatav tekst.