2000/518/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 26ης Ιουλίου 2000, δυνάμει της οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την επάρκεια της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χρακτήρα που παρέχεται στην Ελβετία [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2000) 2304] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ.)