Писмен въпрос E-4526/09, зададен от Heide Rühle (Verts/ALE) на Комисията. Прилагане на Директива 2007/45/ЕО за определяне на правила за номиналните количества за предварително опаковани продукти