Υπόθεση T-566/19 R: Διάταξη του Προέδρου του Γενικού Δικαστηρίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2019 – Scandlines Danmark και Scandlines Deutschland κατά Επιτροπής (Αίτηση λήψης προσωρινών μέτρων – Κρατική ενίσχυση – Παράταση της προθεσμίας – Έλλειψη συμφέροντος)