2003 m. lapkričio 4 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2032/2003 dėl 10 metų programos, nurodytos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką 16 straipsnio 2 dalyje, antrojo etapo, ir iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1896/2000, klaidų ištaisymas ( OL L 307, 2003 11 24 )