Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.9417 — Volvo Cars / AB Volvo / World of Volvo JV) Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2020/C 8/05