ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τσεχία Έκθεση που συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 126 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης