Vec T-623/19: Uznesenie Všeobecného súdu z 30. apríla 2020 – ArcelorMittal Bremen/Komisia („Žaloba na nečinnosť – Smernica 2003/87/ES – Systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov – Rozhodnutie 2011/278/EÚ – Prechodné pravidlá harmonizácie bezodplatného prideľovania emisných kvót – Zmena vnútroštátnej tabuľky prideľovania v súvislosti s Nemeckom na obdobie od roku 2013 do roku 2020 – Značné zvýšenie kapacity – Zánik predmetu sporu – Zastavenie konania“)