Дело T-623/19: Определение на Общия съд от 30 април 2020 г. — ArcelorMittal Bremen/Комисия (Иск за установяване на неправомерно бездействие — Директива 2003/87/ЕО — Схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове — Решение 2011/278/ЕС — Преходни правила за хармонизираното безплатно разпределяне на квоти за емисии — Промяна в националната таблица за разпределение относно Германия за периода от 2013 г. до 2020 г. — Значително увеличение на капацитета — Отпадане на предмета на делото — Липса на основание за произнасяне по същество)