Υπόθεση T-366/05: Διάταξη του Πρωτοδικείου της 15ης Νοεμβρίου 2006 — Anheuser-Busch κατά ΓΕΕΑ — Budějovický Budvar (BUDWEISER) ( Κοινοτικό σήμα — Διαδικασία ανακοπής — Αίτηση καταχωρίσεως λεκτικού κοινοτικού σήματος BUDWEISER — Προγενέστερα διεθνή λεκτικά και εικονιστικά σήματα BUDWEISER και BUDWEISER BUDVAR — Άρνηση καταχωρίσεως — Περιορισμός των προϊόντων για τα οποία ζητείται η καταχώριση — Προσφυγή προδήλως στερούμενη νομικού ερείσματος )