Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας 2012