Uredba Komisije (EU) 2016/440 z dne 23. marca 2016 o spremembi prilog II, III in V k Uredbi (ES) št. 396/2005 Evropskega parlamenta in Sveta glede najvišjih mejnih vrednosti ostankov za atrazin v ali na nekaterih proizvodih (Besedilo velja za EGP)$