Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/440 z 23. marca 2016, ktorým sa menia prílohy II, III a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí atrazínu v alebo na určitých výrobkoch (Text s významom pre EHP)$