Verordening (EU) 2016/440 van de Commissie van 23 maart 2016 tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van atrazine in of op bepaalde producten (Voor de EER relevante tekst)$