2016 m. kovo 23 d. Komisijos reglamentas (ES) 2016/440, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios atrazino liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose arba ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II, III ir V priedai (Tekstas svarbus EEE)$