Регламент (ЕС) 2016/440 на Комисията от 23 март 2016 година за изменение на приложения II, III и V към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества за атразин във или върху определени продукти (Текст от значение за ЕИП)$