Μια αξιόπιστη προοπτική διεύρυνσης για τα δυτικά βαλκάνια και αυξημένη δέσμευση της ΕΕ απέναντι τους