Υπόθεση C-682/19 P: Αναίρεση που άσκησε στις 15 Σεπτεμβρίου 2019 η BP κατά της διατάξεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (πέμπτο τμήμα) στις 11 Ιουλίου 2019 στην υπόθεση T-917/16 REV, BP κατά FRA