Решение на Комисията от 15 април 2004 година относно документ за превоз на взривни вещества в рамките на Общността (нотифицирано под № С(2004) 1332) (2004/388/ЕО)