Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.7793 — Lone Star Fund IX / MRH) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)