Υπόθεση C-786/18: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Bundesgerichtshof (Γερμανία) στις 14 Δεκεμβρίου 2018 — ratiopharm GmbH κατά Novartis Consumer Health GmbH