Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/922, 3. juuni 2019, teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris