Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/922 της Επιτροπής, της 3ης Ιουνίου 2019, σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη Συνδυασμένη Ονοματολογία