Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 960/2012 της Επιτροπής, της 18ης Οκτωβρίου 2012 , για καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών