Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2018/1307 z 27. septembra 2018, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2017/247 o ochranných opatreniach v súvislosti s výskytom ohnísk vysokopatogénnej aviárnej influenzy v určitých členských štátoch [oznámené pod číslom C(2018) 6382] (Text s významom pre EHP)