Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1307 на Комисията от 27 септември 2018 година за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 относно защитните мерки във връзка с огнищата на високопатогенна инфлуенца по птиците в някои държави членки (нотифицирано под номер С(2018) 6382) (Текст от значение за ЕИП.)