Europos Sąjungos oficialusis leidinys, CE 129, 2008m