Официален вестник на Европейския съюз, CE 129, 27 май 2008г