Rådets beslut (EU) 2019/2156 av den 7 oktober 2019 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i det associeringsråd som inrättats genom Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan, när det gäller antagande av en rekommendation om godkännande av förlängning av handlingsplanen EU–Marocko som genomför den framskjutna ställningen (2013–2017)