Решение (ЕС) 2019/2156 на Съвета от 7 октомври 2019 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвета за асоцииране, създаден по силата на Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна, по отношение на приемането на препоръка за удължаването на срока на валидност на Плана за действие ЕС—Мароко, с който се прилага напредналият статут (2013—2017 г.)