Διορθωτικό στην ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα στην υπόθεση T-242/11 ( ΕΕ C 211 της 16.7.2011, σ. 27 )