Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.9287 — Connect Airways/Flybe) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2020/C 408/02