Предварително уведомление за концентрация (Case M.10047 — Schwarz Group/SUEZ Waste Management Companies) (текст от значение за ЕИП) 2021/C 71/13