Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/2034 2020 m. spalio 6 d. kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 376/2014 papildomas nuostatomis dėl bendros Europos rizikos klasifikacijos sistemos (Tekstas svarbus EEE)