Дело T-549/19: Решение на Общия съд от 23 септември 2020 г. — Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate/Комисия (Лекарствени продукти за хуманна употреба — Лекарствени продукти сираци — Заявление за разрешение за търговия с лекарствения продукт „Trecondi“ (треосулфан) — Решение за заличаване на лекарствен продукт от регистъра на лекарствените продукти сираци — Член 3, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 141/2000 — Понятие за задоволителен метод — Член 5, параграф 12, буква б) от Регламент № 141/2000 — Грешка при прилагане на правото)