Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.10018 — ifm electronic/Endress+Hauser Group Services/Automation24/Process+Lab Devices Online) Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2020/C 412/11