Υπόθεση F-63/10: Προσφυγή-αγωγή της 5ης Αυγούστου 2010 — Lunetta κατά Επιτροπής