Διορθωτικό στην δημοσίευση αίτησης καταχώρισης ονομασίας σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 204 της 18ης Ιουνίου 2020) 2020/C 210/10