Komisjoni rakendusotsus (EL) 2018/187, 6. veebruar 2018, millega muudetakse otsuse 2008/185/EÜ II lisa seoses kontrollikava heakskiitmisega Aujeszky haiguse likvideerimiseks Emilia-Romagna maakonnas Itaalias (teatavaks tehtud numbri C(2018) 579 all) (EMPs kohaldatav tekst )$