Υπόθεση C-119/09: Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 5ης Απριλίου 2011 [αίτηση του Conseil d’État (Γαλλία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Société fiduciaire nationale d’expertise comptable κατά Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique (Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών — Οδηγία 2006/123/ΕΚ — Άρθρο 24 — Αποκλεισμός όλων των γενικών απαγορεύσεων εμπορικής επικοινωνίας των κατοχυρωμένων επαγγελμάτων — Επάγγελμα του ορκωτού λογιστή — Απαγόρευση της αυτόκλητης προσεγγίσεως πελατών)